HomeOver onsAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Het Consultatiehuis

 1. Algemene VoorwaardenHet Consultatiehuis / Het zakelijk wonder (waarvan motiverendegespreksvoering.com onderdeel is) is een VOF waaraan zelfstandig therapeuten, behandelaars, trainers en coaches (hierna medewerkers) via een opdrachtovereenkomst  zijn verbonden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van de opdrachtgever aan Het Consultatiehuis en mede bedongen ten behoeve van haar medewerkers, en, in voorkomend geval, door Het Consultatiehuis ingeschakelde derden.
 3. Alle door Het Consultatiehuis gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Het Consultatiehuis is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Het Consultatiehuis is bevestigd.
 4. Alle opdrachten worden - met uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW - alleen aanvaard en uitgevoerd door Het Consultatiehuis. Niettemin staat het Het Consultatiehuis vrij om bij de aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen. De keuze van de door Het Consultatiehuis in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het Consultatiehuis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Het Consultatiehuis is gemachtigd eventuele aanvullende aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
 5. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Het Consultatiehuis, de medewerkers en alle betrokken bestuurders is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Het Consultatiehuis wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in voorkomend geval voor rekening van Het Consultatiehuis komt. 
 6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Het Consultatiehuis, de medewerkers en alle betrokken bestuurders in verband met door Het Consultatiehuis verrichte werkzaamheden vervallen op het moment dat een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Ten aanzien van bezwaren tegen declaraties geldt in afwijking van het voorgaande  een vervaltermijn van twee maanden. Deze termijn vangt aan vanaf het moment waarop de opdrachtgever volgens artikel 10 van deze voorwaarden jegens Het Consultatiehuis in verzuim is. 
 7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen. 
 8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Het Consultatiehuis voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Het Consultatiehuis gehouden die derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 
 9. De opdrachtgever vrijwaart Het Consultatiehuis tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Het Consultatiehuis.
 10. De door Het Consultatiehuis te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim zal verkeren.
 11. Het Consultatiehuis is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen indien opdrachtgever in verzuim is en/of duidelijk is dat hij opgehouden is te betalen.
 12. Het Consultatiehuis is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar aan opdrachtgever, verstrekte of gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en softwareproducten.
 13. Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Consultatiehuis geen gebruik maken van de onder 11 genoemde producten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 14. Het Consultatiehuis is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.
 15. De hoogte van de tarieven van de medewerkers van Het Consultatiehuis varieert afhankelijk van de consultvorm, ervaring en de specialistische kennis van de medewerker. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens afgesproken tariefaanpassingen, telkens met ingang van 1 januari aangepast. 
 16. Het Consultatiehuis kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Het Consultatiehuis heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Het Consultatiehuis heeft betaald. Op de rechtsverhouding tussen Het Consultatiehuis  en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 17. Bij annulering door opdrachtgever van volledige trainingsdagen of trainingsdagdelen en aanverwante werkzaamheden binnen 10 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
 18. Bij annulering door opdrachtgever van volledige trainingsdagen of trainingsdagdelen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.    
 19. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren of van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd en tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 20. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Het Consultatiehuis.
 21. Het Consultatiehuis kan de samenwerking met opdrachtgever overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 22. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de vestigingsplaats van Het Consultatiehuis bevoegd zijn.

Voorwaarden online diensten

 1. Online Diensten worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van Het Consultatiehuis en worden als zodanig door Opdrachtgever geaccepteerd op het moment van eerste levering.
 2. Het Consultatiehuis doet haar uiterste best haar levering van Online Diensten op optimale wijze uit te voeren. Het Consultatiehuis streeft er naar haar online diensten 24 per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden).
 3. Het Consultatiehuis levert geen garantie m.b.t. onderbreking van haar online diensten en/of eventuele fouten. De verplichting van betaling door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke beschikbaarheid of het gebruik van de Online Diensten.
 4. Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan persoonlijk door Het Consultatiehuis geautoriseerde gebruikers of aan Gebruikers in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever welke in bezit zijn van een persoonlijk inlogaccount.
 5. Voor het distribueren van aangekochte inlogaccounts onder Gebruikers stelt Het Consultatiehuis aan Opdrachtgever een online beheeromgeving ter beschikking. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor de distributie van aangekochte inlogaccounts onder Gebruikers.
 6. Op reeds aangekochte en niet gedistribueerde inlogaccounts is in geen enkel geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop van deze accounts toegestaan.
 7. Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever een separaat persoonlijk inlogaccount te worden aangeschaft en aangemaakt.
 8. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft Het Consultatiehuis het recht het betreffende account direct en zonder schriftelijke melding vooraf te blokkeren. Bij herhaaldelijke of structurele overtreding behoudt Het Consultatiehuis zich het recht voor de levering van de Online Diensten direct en zonder schriftelijke melding te staken en de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde vergoedingen. Het Consultatiehuis behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in een dergelijke situatie juridische stappen te ondernemen ten einde schadeloos gesteld te worden.
 9. Het Consultatiehuis levert geen garanties met betrekking tot de werking van de online diensten op de computersystemen van Opdrachtgever en haar Gebruikers.
 10. De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever en haar Gebruikers.
 11. Het Consultatiehuis heeft op ieder moment het recht het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten of delen daarvan naar eigen goeddunken uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie op reeds betaalde of in het kader van de Overeenkomst nog te betalen vergoedingen.
 12. De overeenkomst met betrekking tot Online Diensten kan door Opdrachtgever worden beëindigd tot op uiterlijk één week voor het ingaan van de nieuwe periode waarover vergoeding dient te worden betaald, dit met in achtneming van de overeengekomen minimale termijn van de Overeenkomst. Na het ingaan van een nieuwe periode dient Opdrachtgever de vergoeding over de nieuwe periode op de factuur vermelde betaaldatum te voldoen, ongeacht het daadwerkelijk gebruik van de Online Dienst.
 13. Beëindiging van de overeenkomst voor Online Diensten kan per mail of door het wijzigen van de abonnementsinstellingen in de beheeromgeving van de Online Dienst.
Ga naar boven